Auteursarchief: Farahnaz Fräser

Minimabeleid

Onze fractie merkt dat er een ontwikkeling gaande is in het denken over de oplossingen voor armoede en minima. Zo lezen we in de nota terug dat we naar een integrale aanpak gaan, en dat er gekeken zal worden naar de individuele situatie van de inwoner. Allemaal gedachten en teksten die D66/GroenLinks, een partij, die gelooft in mensen en in de kracht van mensen, aanspreekt.

Het gaat er niet om iemand een vis te geven maar het gaat er om iemand te leren vissen. Want alleen op die manier komen we niet individueel, maar komen we gezamenlijk, als samenleving als maatschappij verder en op een hoger niveau. D66/GroenLinks gaat er voor mensen te leren vissen. Wij zijn dan ook niet zo zeer een belangenbehartiger voor de belangen van de minima, wij zijn de belangbehartiger tegen het bestaan van armoede en minima.
D66/GroenLinks gaat daarom voor echte oplossingen die perspectief bieden en die tot structurele duurzame verbeteringen van een situatie leiden. Dit zijn bijna per definitie geen snelle oplossingen waar makkelijke ‘quick wins’ te behalen zijn, maar oplossingen die in sommige gevallen misschien een behoorlijke investering en een lange adem vragen. Want pas als iemand of een gezin blijvend uit een armoedesituatie is geraakt en op eigen benen staat is er wat D66/GroenLinks betreft pas sprake van doeltreffend armoedebeleid.

En dit ga je waarschijnlijk niet bereiken met meer pasjes en meer en/of uitgebreidere kindpakketten. Maar het zit waarschijnlijk veel meer op het niveau van het aanleren of opnieuw leren van bepaalde levensvaardigheden. Een aanpak die voornamelijk in gezinnen waardevol is omdat het de kans op overerfbare armoede verkleind.
We begonnen onze bijdrage met te zeggen dat wij een verandering zien in het denken over armoede en minima. Wij zijn blij deze verandering waar te nemen. Zo zien we op pagina 10 dat er beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van mensen en omdat wij geloven in de kracht van mensen en uitgaan van wat mensen kunnen, doet dit ons goed.

D66/GroenLinks kan zich hier in vinden, maar mist dan bij het hoofdstuk “wat gaan we er voor doen” de maatregelen die er voor gaan zorgen dat er geïnvesteerd gaat worden. Geïnvesteerd in de, in sommige gevallen kennelijk tekort schietende capaciteiten van mensen. Daarnaast is het juist door sterk het accent te leggen op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners logisch dat er meer dan nu het geval is in wordt gezet op preventie en vroeg signalering. Teleurstellend vinden wij het dan ook dat er wel over wordt gesproken maar niet erg uitgebreid.
Kortom: de combinatie van het ontbreken van de prioritaire focus op gezinnen en het ontbreken van een formulering over hoe we mensen gaan helpen weerbaar te zijn, is voor ons aanleiding geweest op deze punten een amendement in te dienen.

Als laatste punt heeft onze fractie een tweede amendement ingediend, omdat wij van mening zijn dat de doelstellingen zoals geformuleerd op pagina 6 op een te hoog abstractieniveau zijn omschreven. Hierdoor zijn de doelstellingen eerder vergezichten dan doelstellingen zijn. De D66/GroenLinks fractie is van mening dat door akkoord te gaan met deze doelstellingen wij als gemeenteraad zowel onze kaderstellende als controlerende rol onrecht aandoen. Het amendement heeft dan ook de intentie de gemeenteraad beter in positie te brengen. Wij hopen dan ook de gehele raad aan ons zijde te treffen om te strijden voor onze volksvertegenwoordigingsschap.